SITE MAP
 


All the pages the site includes and where they are

tlmw      
Cw¥ojv      
{]knoIcW  
hmjnI ]XnI 201617  
ZLmkv ]ckyw  
IrjnhIpv Hm^okpI  
ImjnI teJ\  
tIcfwnXnhnhcWpI  
]p hnhc  
]ucmhImi tcJ  
Adnbphm\p AhImi Nw  
AhmÀUpIÄ  
m]\  
]¨¡dn hne\nehmcw  
A\p_Ô sh_v sskäpIÄ  
hnfIÄ      
s\Ãv      
  ^ehÀ¤§Ä      
 
hmg  
 
s\Ãn  
 
t]c  
 
¹mhv  
 
amhv  
 
amhvþ2  
 
]¸mb  
 
ssIX¨¡  
 
ssIX¨¡þ2  
 
aµmcn³ Hmd©v  
 
thÌv C´y³ sNdn  
     
     
  IpcpapfIv    
  hm\ne    
  Ing§phÀ¤§Ä    
 
tN¼v  
 
Im¨n  
 
B{^n¡³ Im¨n  
 
sNdpIng§v  
  ]m\ob NhÀ® hnfIÄ  
 
ASbv¡  
 
sX§v  
 
tIcf¯nsâ IÂ] hr£w
 
 
Imäphogv¨ _m[n¨ sX§pIfpsS DXv]mZ\w
 
 
IÂ]hr£¯n\v kwc£Ww
 
 
sX§n³ sXm¸nse CShnfIÄ
 
 
shäne  
  ]m\ob NhÀW hnfteJ\§Ä   
 
IapIn\pw Fenieyw  
 
aªfn¸v IapIn\p im]w  
 
\mfntIcw \½psS ss]XrIw  
 
Hmebpw aSepw It¼mÌm¡mw  
 
a¨n§s]mgn¨n F´psImWvSv?  
 
F®bpw IÅpw Ibdpw aXntbm  
 
hn¯ptX§ tiJcn¡epw \Soepw  
 
sImt¡m tXmSpsImWvSv ssPhhfw  
 
shddnes¡mSnbn H¨nsâ B{IaWw  
 
sXt§me¸pgphnsâ B{IaWw XSbmw  
 
Cf\oÀ {]IrXnsbmcp¡nb ioXf]m\obw  
 
Im¸nsb _m[n¡p¶ IoS§fpw tcmK§fpw  
 
Idp¯ ImbvtcmKw sImt¡mbv¡v I\¯ \jvSw  
 
sX§nsâ sN¶oscmen¸v XSbm³ amÀK§tfsd  
  sX§n³tXm¸nse CShnfIÄ   
 
CShnfbmbn Iähmg  
 
sX§n³ tXm¸n X¡mfnbpw  
 
sX§n\v CShnfbmbn Im¨n  
 
Iqh sX§n³ tXm¸nse CShnf  
 
sX§n³ tXm¸nse It¨me¡rjn  
 
sX§n³ tXm¸n NnämStemSIw  
 
sX§n³tXm¸n tImwtKmkná  
  ]pjv]Irjn   
 
apà /]n¨n  
 
¥mUntbmekv  
 
amcntKmÄUv  
 
B´qdnbw  
 
Syq_v tdmkv  
 
s{Imkm³{U  
 
kÀ¸kuµcyhpambn Hcp HmÀ¡nUv  
 
HmÀ¡nUpIÄ : AdnbpI, hfÀ¯pI  
 
sNSnIfnse kkykwc£Ww  
 
]qt´m«w teJ\§Ä 
 
 
]¶Â
 
 
Dgnª
 
 
sNdqf
 
 
Imävenb
 
 
ap¡pän
 
 
Acm³U
 
 
tXm«hmg
 
 
kmÂhnb
 
 
s]äyqWnb
 
 
tSmÀ¨v enÃn
 
 
_ntKmWnb
 
 
B\n»m¡v
 
 
IWns¡m¶
 
 
Syq_v tdmkv
 
 
\mKenwK¸qhv
 
 
DZym\ {]thiw
 
 
apbÂs¨hnb³
 
 
Umenb \qdn\w
 
 
shÅs¨¼c¯n
 
 
ssSKÀ HmÀ¡nUv
 
 
IeymW kuKÔnIw
 
 
]q¡fn kpµcn Pa´n
 
 
at\mlcamb ^vtfmIvkv
 
 
sÌhnb F¶ a[pcs¨Sn
 
 
AgIphncnbp¶ BkväÀ
 
 
AgsImgpw t_m¬kmbv
 
 
IWns¡mt¶ IWnaetc
 
 
IÅnapÅnse kpµcnIÄ
 
 
HmÀ¡nUn\v ^Ìv FbvUv
 
 
aetbmc kpµcn ^yqjnb
 
 
B\¯eb³ B´qdnbw
 
 
apÅn hncnbpw kuµcyw.
 
 
]Ww Ipebv¡pw tdm_Ì
 
 
\nd¸In«n\v s_mssK³hnÃ
 
 
B´qdnb¯nsâ i{Xp¡Ä
 
 
a«p¸mhnse IpänapÃt¯m«w 
 
 
I®n\gImbn ¥mUntbmekv
 
 
hcpam\¯n\v \mS³ ]q¡Ä
 
 
Zi]pjv]§sf ASp¯dnbpI
 
 
lrZbw Ihcpw tdmkm¸q¡Ä
 
 
Iam\w Hcp¡m³ Ac_nsUb
 
 
\£{X¸q¡fpambn s]äqWnb
 
 
Ahkcw tXSp¶ Ah¡mtUm
 
 
DZym\¯nse ko{_mkpµcnIÄ
 
 
]qhm¦pcp¶nepw ssItXm¶nbpw
 
 
tImfnbkv CeIfn \nd¨mÀ¯v
 
 
]m¼n³ tXmeWnª kpµcns¨Sn
 
 
\S¸mXbv¡v AXncmbn tImgn¸qhv
 
 
aW¯n\pw ]W¯n\pw IpddnapÃ
 
 
HmÀ¡nUpIÄ thKw ]qhWnbm³
 
 
XWen hfcp¶ _ntKmWnbIÄ
 
 
Hcp sN¼c¯nbn ]eXcw ]q¡Ä
 
 
sU³t{Um_nbhpw ^et\m]vknkpw
 
 
]pjv]Irjn {]iv\§fpw km[yXIfpw
 
 
Ae¦mcs¸menabpambn sN¶mbvhme³
 
 
HmÀ¡nUv IpSpw_¯nse It]mX]pjv]w
 
 
\S¸mXIÄ¡v Ae¦mcambn t]mÀ«pem¡
 
 
hnt\mZ¯n\mbn hfÀ¯mhp¶ HmÀ¡nUpIÄ
 
  ]«p\q        
  ]bdphÀ¤§Ä        
 
apXnc    
 
Dgp¶v      
 
sNdp]bÀ      
 
Xphc¸bÀ      
 
\mS³ ]bÀ      
 
tkmbm¸bÀ    
 
{Ko³]okv (]«mWn¸bÀ)    
 
{^©v _o³kv     
  hmWnPyhnfIÄ    
 
Icn¼v    
 
dºÀ    
 
Nne hmWnPyhnf teJ\§Ä
 
 
{Km¼qNnInÕ
 
 
]pfnckw ]ehn[w
 
 
PmXnbnse B¬ -s]¬ {]iv\w
 
 
k½n{iKÔhpambn kÀhkpKÔn
 
 
kpKÔw In\nbpw {Km¼qsam«pIÄ
 
 
aª-fnsâ ta·-Iq-«m³ ssPh-Irjn
 
 
IpSw-]pfn kzmZn\pw Btcm-Ky-¯n\pw
 
 
Hmbn Hentbmsdkn\v Idph¸«bpw
 
 
aªÄ kwkvIcWhpw Xcw Xncn¡epw
 
 
tImIw þ tIcf¯n\p tbmPn¨ kpKÔhnf
 
 
C©nbpsS tcmK§fIäm³ kwtbmPnX amÀK§Ä
 
  Huj[ kky§Ä    
 
cma¨w    
 
It¨mew    
 
C©n¸pÃv    
 
Nn¯c¯    
 
\oe Aacn    
 
]mÂatdmk    
 
bq¡men]väkv    
 
IkvXqcn aªÄ   
 
sN¦gn\oÀ Ing§v   
 
sN¯nsImSpthen   
 
ho«phf¸nse Huj[kky§Ä  
 
Huj[kky§Ä D]tbmKns¨mcp ]qt´m«w  
 
Huj[ kkyteJ\§Ä
 
 
 
 
Xp¼
 
 
AcqX
 
 
ho«psshZyw
 
 
AbtamZIw
 
 
IngpIms\Ãn
 
 
C©n¸p ssXew
 
 
aÃn Zl\klmbn
 
 
Xpfko amlmßyw
 
 
kzcip²n¡v hb¼v
 
 
Aap¡pcw DWÀhn\v
 
 
sIm§nWn Huj[¨Sn
 
 
hmX¯n\p Ipdpt´m«n
 
 
{]tal¯n\p NndvdarXv
 
 
BtcmKyw CeIfneqsS
 
 
acp¶p ]q¡p¶ XmXncn
 
 
Huj[KpWapff B¯
 
 
tIikar²n¡p I¿q¶n
 
 
Bcyth¸nsâ KpW§Ä
 
 
sXmSnbnsemcp ]\n¡qÀ¡
 
 
tSmknsseänkn\v Häaqen
 
 
BZmbw Xcp¶ AS]Xnb³
 
 
AcnjvSmkh§Ä¡v Iqhfw
 
 
Huj[ k¼p-jvS-amb Xn¸en
 
 
XojvWKpWapff shÅpffn
 
 
DZctcmK§Äs¡Xnsc PmXn
 
 
Huj[aqeyw \ndª Iqhfw
 
 
Xz¡v tcmK¯n\v sIm«ssXew
 
 
Iqhfw ho«phf¸nse sshZy³
 
 
Huj[s¨SnIsf ASp¯dnbpI
 
 
C©n¸pÃnsâ Huj[KpW§Ä
 
 
\nXybuh\¯n\v BtcmKy¸¨
 
 
{XntZmj§fpw AIäp¶ Xm¶n
 
 
hmbptIm]aS¡m³ Idnth¸ne
 
 
]\n¡pw hmX¯n\pw Icns\m¨n
 
 
I®n\p IpfnÀatbIpw Imbm¼q
 
 
\ap¡v BhW¡pw ]co£n¡mw
 
 
HmÀaiàn¡pw _p²n¡pw {_Òn
 
 
b£n¸mebpsS Huj[KpW§Ä
 
 
tIissXeapWvSm¡m³ \oebacn
 
 
Rmh ]gw {]tal¯n\p acp¶v
 
 
sX§n tXm¸nse Huj[k¼¯v
 
 
It¨mew _metcmK§Ä¡v Häaqen
 
 
C¯nÄ¡®n¡papWvSv Huj[KpWw
 
 
IpSI¸me : hbdpISn¡p kn²uj[w
 
 
am¼gw Blmc¯n\pw Huj[¯n\pw
 
 
{]Xo£bpsS kpKÔhpambn ]m¨ufn
 
 
aW IeÀ¶ a®n sImSpthen \Smw
 
 
Nµ\w IpfnÀatbIp¶ Huj[kpK\v[n
 
 
t\{XtcmK§Äs¡Xntc ]qhm¦pdp´Â
 
 
AXnkmc¯n\pw ]\n¡psaXntc ap¯§