SITE MAP
 


All the pages the site includes and where they are

tlmw      
Cw¥ojv      
IÀjIÀ¡qÅ ImemhØ Adnbn¸v  
AhmÀUpIÄ  
m]\  
]¨¡dn hne\nehmcw  
A\p_Ô sh_v sskäpIÄ  
hnfIÄ      
s\Ãv      
  ^ehÀ¤§Ä      
 
hmg  
 
s\Ãn  
 
t]c  
 
¹mhv  
 
amhv  
 
amhvþ2  
 
]¸mb  
 
ssIX¨¡  
 
ssIX¨¡þ2  
 
aµmcn³ Hmd©v  
 
thÌv C´y³ sNdn  
     
     
  IpcpapfIv    
  hm\ne    
  Ing§phÀ¤§Ä    
 
tN¼v  
 
Im¨n  
 
B{^n¡³ Im¨n  
 
sNdpIng§v  
  ]m\ob NhÀ® hnfIÄ  
 
ASbv¡  
 
sX§v  
 
tIcf¯nsâ IÂ] hr£w
 
 
Imäphogv¨ _m[n¨ sX§pIfpsS DXv]mZ\w
 
 
IÂ]hr£¯n\v kwc£Ww
 
 
sX§n³ sXm¸nse CShnfIÄ
 
 
shäne  
  ]m\ob NhÀW hnfteJ\§Ä   
 
IapIn\pw Fenieyw  
 
aªfn¸v IapIn\p im]w  
 
\mfntIcw \½psS ss]XrIw  
 
Hmebpw aSepw It¼mÌm¡mw  
 
a¨n§s]mgn¨n F´psImWvSv?  
 
F®bpw IÅpw Ibdpw aXntbm  
 
hn¯ptX§ tiJcn¡epw \Soepw  
 
sImt¡m tXmSpsImWvSv ssPhhfw  
 
shddnes¡mSnbn H¨nsâ B{IaWw  
 
sXt§me¸pgphnsâ B{IaWw XSbmw  
 
Cf\oÀ {]IrXnsbmcp¡nb ioXf]m\obw  
 
Im¸nsb _m[n¡p¶ IoS§fpw tcmK§fpw  
 
Idp¯ ImbvtcmKw sImt¡mbv¡v I\¯ \jvSw  
 
sX§nsâ sN¶oscmen¸v XSbm³ amÀK§tfsd  
  sX§n³tXm¸nse CShnfIÄ   
 
CShnfbmbn Iähmg  
 
sX§n³ tXm¸n X¡mfnbpw  
 
sX§n\v CShnfbmbn Im¨n  
 
Iqh sX§n³ tXm¸nse CShnf  
 
sX§n³ tXm¸nse It¨me¡rjn  
 
sX§n³ tXm¸n NnämStemSIw  
 
sX§n³tXm¸n tImwtKmkná  
  ]pjv]Irjn   
 
apà /]n¨n  
 
¥mUntbmekv  
 
amcntKmÄUv  
 
B´qdnbw  
 
Syq_v tdmkv  
 
s{Imkm³{U  
 
kÀ¸kuµcyhpambn Hcp HmÀ¡nUv  
 
HmÀ¡nUpIÄ : AdnbpI, hfÀ¯pI  
 
sNSnIfnse kkykwc£Ww  
 
]qt´m«w teJ\§Ä 
 
 
]¶Â
 
 
Dgnª
 
 
sNdqf
 
 
Imävenb
 
 
ap¡pän
 
 
Acm³U
 
 
tXm«hmg
 
 
kmÂhnb
 
 
s]äyqWnb
 
 
tSmÀ¨v enÃn
 
 
_ntKmWnb
 
 
B\n»m¡v
 
 
IWns¡m¶
 
 
Syq_v tdmkv
 
 
\mKenwK¸qhv
 
 
DZym\ {]thiw
 
 
apbÂs¨hnb³
 
 
Umenb \qdn\w
 
 
shÅs¨¼c¯n
 
 
ssSKÀ HmÀ¡nUv
 
 
IeymW kuKÔnIw
 
 
]q¡fn kpµcn Pa´n
 
 
at\mlcamb ^vtfmIvkv
 
 
sÌhnb F¶ a[pcs¨Sn
 
 
AgIphncnbp¶ BkväÀ
 
 
AgsImgpw t_m¬kmbv
 
 
IWns¡mt¶ IWnaetc
 
 
IÅnapÅnse kpµcnIÄ
 
 
HmÀ¡nUn\v ^Ìv FbvUv
 
 
aetbmc kpµcn ^yqjnb
 
 
B\¯eb³ B´qdnbw
 
 
apÅn hncnbpw kuµcyw.
 
 
]Ww Ipebv¡pw tdm_Ì
 
 
\nd¸In«n\v s_mssK³hnÃ
 
 
B´qdnb¯nsâ i{Xp¡Ä
 
 
a«p¸mhnse IpänapÃt¯m«w 
 
 
I®n\gImbn ¥mUntbmekv
 
 
hcpam\¯n\v \mS³ ]q¡Ä
 
 
Zi]pjv]§sf ASp¯dnbpI
 
 
lrZbw Ihcpw tdmkm¸q¡Ä
 
 
Iam\w Hcp¡m³ Ac_nsUb
 
 
\£{X¸q¡fpambn s]äqWnb
 
 
Ahkcw tXSp¶ Ah¡mtUm
 
 
DZym\¯nse ko{_mkpµcnIÄ
 
 
]qhm¦pcp¶nepw ssItXm¶nbpw
 
 
tImfnbkv CeIfn \nd¨mÀ¯v
 
 
]m¼n³ tXmeWnª kpµcns¨Sn
 
 
\S¸mXbv¡v AXncmbn tImgn¸qhv
 
 
aW¯n\pw ]W¯n\pw IpddnapÃ
 
 
HmÀ¡nUpIÄ thKw ]qhWnbm³
 
 
XWen hfcp¶ _ntKmWnbIÄ
 
 
Hcp sN¼c¯nbn ]eXcw ]q¡Ä
 
 
sU³t{Um_nbhpw ^et\m]vknkpw
 
 
]pjv]Irjn {]iv\§fpw km[yXIfpw
 
 
Ae¦mcs¸menabpambn sN¶mbvhme³
 
 
HmÀ¡nUv IpSpw_¯nse It]mX]pjv]w
 
 
\S¸mXIÄ¡v Ae¦mcambn t]mÀ«pem¡
 
 
hnt\mZ¯n\mbn hfÀ¯mhp¶ HmÀ¡nUpIÄ
 
  ]«p\q        
  ]bdphÀ¤§Ä        
 
apXnc    
 
Dgp¶v      
 
sNdp]bÀ      
 
Xphc¸bÀ      
 
\mS³ ]bÀ      
 
tkmbm¸bÀ    
 
{Ko³]okv (]«mWn¸bÀ)    
 
{^©v _o³kv     
  hmWnPyhnfIÄ    
 
Icn¼v    
 
dºÀ    
 
Nne hmWnPyhnf teJ\§Ä
 
 
{Km¼qNnInÕ
 
 
]pfnckw ]ehn[w
 
 
PmXnbnse B¬ -s]¬ {]iv\w
 
 
k½n{iKÔhpambn kÀhkpKÔn
 
 
kpKÔw In\nbpw {Km¼qsam«pIÄ
 
 
aª-fnsâ ta·-Iq-«m³ ssPh-Irjn
 
 
IpSw-]pfn kzmZn\pw Btcm-Ky-¯n\pw
 
 
Hmbn Hentbmsdkn\v Idph¸«bpw
 
 
aªÄ kwkvIcWhpw Xcw Xncn¡epw
 
 
tImIw þ tIcf¯n\p tbmPn¨ kpKÔhnf
 
 
C©nbpsS tcmK§fIäm³ kwtbmPnX amÀK§Ä
 
  Huj[ kky§Ä    
 
cma¨w    
 
It¨mew    
 
C©n¸pÃv    
 
Nn¯c¯    
 
\oe Aacn    
 
]mÂatdmk    
 
bq¡men]väkv    
 
IkvXqcn aªÄ   
 
sN¦gn\oÀ Ing§v   
 
sN¯nsImSpthen   
 
ho«phf¸nse Huj[kky§Ä  
 
Huj[kky§Ä D]tbmKns¨mcp ]qt´m«w  
 
Huj[ kkyteJ\§Ä
 
 
 
 
Xp¼
 
 
AcqX
 
 
ho«psshZyw
 
 
AbtamZIw
 
 
IngpIms\Ãn
 
 
C©n¸p ssXew
 
 
aÃn Zl\klmbn
 
 
Xpfko amlmßyw
 
 
kzcip²n¡v hb¼v
 
 
Aap¡pcw DWÀhn\v
 
 
sIm§nWn Huj[¨Sn
 
 
hmX¯n\p Ipdpt´m«n
 
 
{]tal¯n\p NndvdarXv
 
 
BtcmKyw CeIfneqsS
 
 
acp¶p ]q¡p¶ XmXncn
 
 
Huj[KpWapff B¯
 
 
tIikar²n¡p I¿q¶n
 
 
Bcyth¸nsâ KpW§Ä
 
 
sXmSnbnsemcp ]\n¡qÀ¡
 
 
tSmknsseänkn\v Häaqen
 
 
BZmbw Xcp¶ AS]Xnb³
 
 
AcnjvSmkh§Ä¡v Iqhfw
 
 
Huj[ k¼p-jvS-amb Xn¸en
 
 
XojvWKpWapff shÅpffn
 
 
DZctcmK§Äs¡Xnsc PmXn
 
 
Huj[aqeyw \ndª Iqhfw
 
 
Xz¡v tcmK¯n\v sIm«ssXew
 
 
Iqhfw ho«phf¸nse sshZy³
 
 
Huj[s¨SnIsf ASp¯dnbpI
 
 
C©n¸pÃnsâ Huj[KpW§Ä
 
 
\nXybuh\¯n\v BtcmKy¸¨
 
 
{XntZmj§fpw AIäp¶ Xm¶n
 
 
hmbptIm]aS¡m³ Idnth¸ne
 
 
]\n¡pw hmX¯n\pw Icns\m¨n
 
 
I®n\p IpfnÀatbIpw Imbm¼q
 
 
\ap¡v BhW¡pw ]co£n¡mw
 
 
HmÀaiàn¡pw _p²n¡pw {_Òn
 
 
b£n¸mebpsS Huj[KpW§Ä
 
 
tIissXeapWvSm¡m³ \oebacn
 
 
Rmh ]gw {]tal¯n\p acp¶v
 
 
sX§n tXm¸nse Huj[k¼¯v
 
 
It¨mew _metcmK§Ä¡v Häaqen
 
 
C¯nÄ¡®n¡papWvSv Huj[KpWw
 
 
IpSI¸me : hbdpISn¡p kn²uj[w
 
 
am¼gw Blmc¯n\pw Huj[¯n\pw
 
 
{]Xo£bpsS kpKÔhpambn ]m¨ufn
 
 
aW IeÀ¶ a®n sImSpthen \Smw
 
 
Nµ\w IpfnÀatbIp¶ Huj[kpK\v[n
 
 
t\{XtcmK§Äs¡Xntc ]qhm¦pdp´Â
 
 
AXnkmc¯n\pw ]\n¡psaXntc ap¯§
 
 
B\¨phSn AÀiÊn\pw AXnkmc¯n\pw
 
 
Xn¸en-- -þ Huj[KpW§fpw IrjncoXnbpw
 
 
Xpfknbne tcmKia\¯ns\mcp Znhyuj[w
 
 
]qhciv þ Huj[ KpWapÅ Ae¦mc hr£w
 
 
sImSpthen : AÀikn\pw DZc tcmK§Ä¡pw
 
 
sXm«mhmSn : BkvXvabv¡pw aq{Xmib¡Ãn\pw
 
 
HmÀ½ iàn¡pw icoc]pjvSn¡pw hnjvWp {Im´n
 
  X®na¯³    
  kpKÔhyRvP\hnfIÄ    
 
hm\ne    
 
Idph    
 
{Km¼p    
 
aªÄ    
 
Gew    
 
kpKÔhyRvP\ hnfIÄ- teJ\§Ä
 
 
]pfnckw ]ehn[w
 
 
PmXnbnse B-¬ s]¬ {]iv\w
 
 
k½n{iKÔhpambn kÀhkpKÔn
 
 
aª-fnsâ ta·-Iq«-m³ ssPh-Irjn
 
 
IpSw-]pfn kzmZn\pw Btcm-Ky-¯n\pw
 
 
aªÄ kwkvIcWhpw XcwXncn¡epw
 
 
tImIw-- -tIcf¯n\p tbmPn¨ kpKÔhnf 
 
 
C©nbpsS tcmK§fIäm³ kwtbmPnX amÀK§Ä
 
]¨¡dn Irjn    
]¨¡dn Irjn DÂ]mZ\ hÀ²\hv - Nne amÀ¤ \nÀt±i§Ä  
IoStcmK {]Xntcm[ iànbpÅ ]¨¡dnbn\§Ä  
]¨¡dn hn¯pev]mZ\w s]mXp XXz§Ä  
]¨¡dnIÄ - t]mjWhpw Huj[hpw  
a«p¸mhnse ]¨¡dn Irjn
 
ioXIme ]¨¡dnIÄ
a®nc It¼mÌv
 
kaoIrX hf{]tbmKw
 
t]mjI¡½n ]¨¡dnhnfIfnepw
 
FenbptSbpw ]£nbptSbpw ]¦v
 
]¨¡dnbnse hnj_m[ XSbpI
 
kwtbmPnX kkykwc£Ww ]¨¡dnIfnÂ
 
kkytcmK§Ä - ImcW§fpw e£W§fpw
 
]¨¡dnIfnse tcmK§fpw \nb{´W amÀ¤§fpw
 
kkytcmK \nb{´Whpw Izmdssâ³ \nba§fpw
 
IpanÄ \min\nIÄ - s]mXp kzm`mh§fpw D]tbmKhpw
 
]¨¡dn hnfIÄ      
Npcbv¡  
Ip¼fw  
a¯³  
I¯ncn  
X¡mfn  
apfIv  
Iymcäv  
dmUnjv  
_oäv dq«v  
shfp¯pÅn  
Izmfn^vfhÀ  
aäp ]¨¡dnhnfIÄ  
  ho«phf¸nse Irjn      
  ssPhIrjn      
  hf§Ä      
 
{][m\ hf§fpw, kky t]mjIaqeI§fpw  
 
PohmWp hf§Ä  
 
ssPhhf{]tbmKw ]¨¡dnIfn  
 
a®nc It¼mÌv  
 
a®nc It¼mÌv kulrZw, kpc£nX¯zw  
 
It¼mÌv \nÀ½mWw  
 
shÀanhmjv  
  IoS\min\nIÄ      
  _tbmsSIvt\mfPn      
  tIcfwþØnXnhnhc¡W¡pIÄ      
  a®p]cntim[n¡pt¼mÄ      
  ImÀjnI taJebnse {]kn²oIcW§Ä  
  lcnXZfw      
G{]n 15, 2004  
G{]n 30, 2004  
sabv 15, 2004  
sabv 31, 2004  
Pq¬ 15, 2004  
Pq¬ 30, 2004  
Pqembv15,2004  
Pqembv 30, 2004  
BKÌv 15, 2004  
BKÌv 31, 2004  
sk]väw-_À 15, 2004  
sk]väw-_À 30,2004  
HIvtSm_À 31, 2004  
\hw_À 15, 2004  
\hw_À 30, 2004  
Unkw_À 15, 2004  
Unkw_À 31, 2004  
P\phcn 15 2005  
P\phcn 31, 2005  
s^{_phcn 15, 2005  
   
tIcfIÀjI³      
G{]n 2004  
Pq¬ 2004  
Pqembv 2004  
BKÌv 2004  
sk]väw_À 2004  
HIvtSm_À 2004  
\hw_À 2004  
P\phcn 2005  
s^{_phcn 2005  
eLp]pkvXI§Ä      
 
ImSIrjn hfÀ¯Â  
B[p\nI kwtbmPnX IoS\nb{´Ww s\ÂIrjnbÂþHcp amÀ¤tcJ  
^vfqdkâv kyqtUmtamWkv  
ss{St¡msUÀa  
Integration of arbuscular mycorrhizal technology with micro-propagation
 
WTO (tUm.kzman\mY³ I½oj³ dnt¸mÀ«)v  
NIncnt¨mÀ It¼mÌv  
HmÀ¡nUv kpµcnamÀ  
I¶pImenIfnse ag¡metcmK§Ä  
Cd¨nt¡mgn hfÀ¯Â  
apb hfÀ¯Â  
Pew Xs¶ PohnXw  
Ipänapà  
ImÀjnI teJ\§Ä      
hr£§Ä  
PmXn  
Nqc  
AK¯n  
càNµ\w  
Icp¯pdd X¼Iw  
Aaqeyamb AtimIw  
]ĸn\v D¯aw ]¸nX  
]pWyhr£amb t]cm  
ac¸Wn¡v Hcp h\hr£w  
\«p hfÀ¯mw Nµ\ac§Ä  
\oew ]mebpsS IrjncoXnIÄ  
sskamdq_ F¶ kzÀKhr£w  
apfbn IoS§fpsS B{IaWw  
AÛpX hr£sadnbs¸Sp¶ AWen thKw  
aäp hnfIÄ      
]m¡q¬  
\mKenwK¸qhv  
Fcnb³ apfIv  
A¯n Hcaqey^ew  
IdpIbpsS amlmßyw  
hm\nebpsS tcmK§Ä  
ho«papä¯v Hcp amXfw  
Cehv \«m Cc«n em`w  
{]nb-ta-dp¶ X®n-a-¯³  
CeIfn \n¶p ]«p\q  
hm\nebv¡v thcpdbv¡p¶p  
th¸v I¬IWvS IoS\min\n  
aÄ_dn¡rjn¡v \qX\ coXn  
KpW¯n h¼³ hmf³]pfn  
apfIv Irjn ssPhoI coXnbn  
]qhm¦pcp¶nepw ssItXm¶nbpw  
sXmSnbn hfÀ¯m³ sXm«mhmSn  
Xo³taibnse¯p¶ Iym]vkn¡w  
NIncnt¨mdn thtcmSp IqWpIÄ  
temIIt¼mf¯n {]nbtadp¶ ]m{]n¡  
sImt¡m hn]Wn kPohw Irjn¡v DWÀhv  
Syq_v tdmkv þ (t]mfnbm³´ Syqs_tdmk)  
ss]\m¸nÄ Hcpan¨v ]q¡m³ Hcp\pÅv acp¶v  
th¸pw tkm¸pw shfp¯pÅnbpw IoS\min\nIÄ  
A®m\pw XWvSpXpc¸\pw sImt¡mbpsS i{Xp¡Ä  
\m«dnhpIÄ      
ho«psshZyw      
kkyXmcmhen      
IrjnbdnhpIÄ      
Nne ^ehÀ¤§Ä      
]¸mb  
IS¨¡  
kvt{Sms_dn  
kzmtZdpw koX¸gw  
tbmPn¨ amhn\taXv  
am[pcytadpw kt¸m«  
hmgbv¡v a®nc¡t¼mÌv  
]g§fn cmPmhv am¼gw  
ho«phf¸n Hcp IS¹mhv  
a[pc¡g¼pff dw_p«m³  
hffn¸SÀ¸nse ioXf¡\n  
hoSmbm Hcp ¹mhp thWw  
Zmlw XoÀ¡m³ sNdp\mc§  
ssltd©nse Nph¶ ap´ncn  
ChnsSbpw a[pc\mcIw hnfbpw  
G¯hmg {]IrXnbpsS tSmWn¡v  
hmgbpsS Ipdp\m¼v \nb{´n¡mw  
s\Ãn¡- þ ho«nsemcp hnäman³ acw  
BWvSn cWvSp hnfhn\v awtKmÌn³  
KW]Xn\mcIw Ct¸mÄ thcp ]nSn¸n¡mw  
]qh³ hmgbv¡v `ojWnbmbn ]\mahm«w  
Nne ]¨¡dn hnfIÄ      
Noc  
shÅcn  
]Shew  
NXpc¸bÀ  
kemUv shÅcn  
]mhensâ Kmfo¨  
]bdnse hm«tcmKw  
apcn§ ho«phf¸nepw  
hÅn¸bdpw Ipän¸bdpw  
]o¨nensâ cWvSmw hchv  
PohIw \ndª Npcbv¡  
Ces¸m«p tcmKw Nocbn  
Noc-bpsS Ce-¸p-f-fn -tcmKw  
X¡mfn Irjn sN¿pt¼mÄ  
]bdpIrjnbneqsS BZmbw  
icoc]pjvSn¡p shWvSbv¡  
Ip¼f§bpw Huj[KpWhpw  
]¨¡dn sSdÊnepw hfÀ¯mw  
]She¯n\p ap«p ]pgp `ojWn  
shWvSbpsS i{Xp ImbvXpc¸³  
KpWk¼pjvSamb Nocbn\§Ä  
hb hc¼pIfn ]¨¡dn¡rjn  
]pXnb D]tbmK§fpambn apcn§  
]mh IrjnbneqsS A[nImZmbw  
t]mjI§Ä \ndª sN¡pÀam\nkv  
]mh Irjnbpw samtk¡v tcmKhpw  
BtcmKy¯n\pw BZmb¯n\pw tImh  
N¨bv¡ ssltd©n\p tbmPn¨ ]¨¡dn  
hgpX\ þ --t]mjI k¼pjvSamb ]¨¡dn  
]¨¡dn hn¯pXv]mZ\w imkv{XobcoXnbn  
AÀ¡ A\manIbpw tbmPn¨ ImemhØbpw  
IqSpX teJ\§Ä      
Imcwt_mf  
kkyXmcmhen  
a®v Im¡m³ cma¨w  
hn¯pKpWw ]¯pKpWw  
cpNnbpw ckhpambn cw`  
IoS\min\nIfpsS temIw  
Hcp ]d s\Ãn\v \mgn FÅv  
apª_m[ `ojWnbmIp¶p.  
sIm¼ptImXÂ hnfhpIq«pw  
NIncnt¨mdn \n¶v ssPhhfw  
Nnc«sbSp¯mepw hnPbw Dd¸v  
s\¸mS§fnse Fen \nb{´Ww  
SnjyqIĨÀ : {]mtbmKnI hi§Ä  
sIm¼³sNÃnbpsS sPhnIk\\nb{´Ww  
kyqtUmtamWmkv ]pXnb ssPh tcmKkwlmcn  
Tender Notice      
Feed Back      
Contact Us      
Site Map